Friday, August 10, 2007

Wa Peng Yiu Phang Khi Chiu Tian

Below posting is in Hokkien (Chinese dialect) about my bestie losing his phone...

Char mi, limpeh, Ah Lim, Ah Chong, wah lang suma khi Tony Roma chiak ang moh chan. Thao thao si beh happy, wah lang order si beh chuey ming khia, uu onion ring, uu gu bak, uu fish & chips, macam macam uu lar. And then, wah lang khu pang eh coursemate, cheoh bu lar, mah uu join wah lang...

Chiak liao, wah lang kheng kai lor, kheng kar chap yit tiam ar ni khuan, wah lang decided khi second round ti Sanctuary because wah lang khor uu phuah khi jiu ti hik tau. Then mah heng lui chao lor. Mana cai, khia kao laundry bar, limpeh eh best friend kong ee eh chiu tian pang ti Tony Roma eh toh teng, limpeh last week mah si buey khi gia limpeh eh chiu tian, tapi Tony Roma uu jik geh waitress si beh cheoh, mia khio Aisha, ee uu heng limpeh eh chiu tian.

So limpeh kar limpeh eh friend kong, mai tam sim, na si ti toh teng, ee eh staff tiak tiok heng balik eh. Boh chau lu eh. Mana cai, kao hik tau, chiu tian pak bo khi liao, mng hik tau eh staff, suma mah kong mm chai, ni na beh, limpeh eh peng yiu mah chuak sai, mng lai mng khi suma mah kong boh khua tiok.

Suma mood si beh sien liao, limpeh eh peng yiu chuak sai, siu tiok ai buey sin chiu tian khu ai khi maxis gia sin eh simcard, sien liao lor. Tapi ee sibeh steady, pak bo khi chiu tian, ee kong lai wa lang khia nit khi mabuk, limpeh mah teman ee khi lor.

Ee eh moral of the story si mai pang chiu tian di toh teng. Chiu tian teh hoh si pang ti pocket ka si pang ti bag lai bin. Mai luan luan pang. Phang khi liao thiang seng khor? Ma si ka ki seng khor lor. Limpeh hope ee baru bo tai chi liao.

Swee steady?

6 comments:

Chris said...

Eh siao eh, lu eh peng yu confirm pang ti tony roma eh tok teng bo?? Lu lang masi gong badak...chiu tian phang khi, bien mng ee eh staff eh...cit thau khi cheh tony mah...tapi wa thia kong, tony sibeh bo eng, ee tong kim ti roma holiday...lu eh peng yu suay ka phak cheng!!!

Anonymous said...

funny...

Albert Yap said...

Siao ehh...Kiong Gann laaaaa.....LOL

Michael Song said...

chris... confirm, chuey buey teok Tony liao... chao lor liao...

anonymous... hehehe...

albert... ah lim kiong gann... mm si wa... :P

Jacky Cham said...

hoh chai wa eh laupeh laubu bo hor wa 'tony' ci geh mia. na si bo, tak kang hor lu eh peng iu suan 'tony bo hoh seh, bo steady'. tapi hor, singapore lang kong 'buey tian uey, ai buey TUA LIAP eh...." balu buey phang ki...

Michael Song said...

jacky, wa agree, buey chiu tian, ai buey thua khi eh... an cua? lu kia pai seh? lai lim peh chua lu khi bo lang eh teh hong... nabeh... siam siam...